Legaal

Ons beleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2023.

Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Luminos Software SRL, geregistreerd bij het Commercial Registration Office in Roemenië onder nummer J12/68/13.01.2015.

‍LuminosSoftware SRL
Strada Garii, Nr. 21,
Liberty Technology Park Cluj,
Cluj-Napoca,
Roemenië 400267.

Uw toegang tot en gebruik van de luminos.software site ("Site") is onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen, alsmede de Roemeense wet. Uw toegang tot de Site is als tegenprestatie voor uw akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden, ongeacht of u een geregistreerde gebruiker bent of niet. Door de Site te bezoeken, te doorbladeren en te gebruiken, accepteer je, zonder beperking of kwalificatie, deze Gebruiksvoorwaarden.

Luminos Software behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en kan dit doen door deze wijzigingen op deze pagina te publiceren. Elke wijziging is onmiddellijk van kracht vanaf het moment van publicatie, tenzij anders vermeld. Wanneer u gebruik blijft maken van de Site nadat een wijziging is gepubliceerd, betekent dit dat u deze wijziging accepteert. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de huidige Gebruiksvoorwaarden te bekijken.

Gedrag

U gaat ermee akkoord de Site alleen voor wettige doeleinden te bezoeken en te gebruiken. U bent als enige verantwoordelijk voor de kennis en naleving van alle wetten, statuten, regels en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van de Site. Door de Site te bezoeken, stemt u ermee in dat u niet:

 • De Site niet gebruiken om een strafbaar feit te plegen of om anderen aan te zetten tot gedrag dat een strafbaar feit zou vormen of aanleiding zou geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid;
 • discriminerende, lasterlijke, intimiderende, lasterlijke, obscene, pornografische of anderszins onwettige inhoud plaatsen of verzenden;
 • De Site gebruiken om zich voor te doen als andere partijen of entiteiten;
 • De Site niet gebruiken om inhoud te uploaden die een softwarevirus, "Trojaans Paard" of enige andere computercode, bestanden of programma's bevat die de functionaliteit van de Site of de hardware of software van enige andere persoon die toegang heeft tot de Site, kunnen veranderen, beschadigen of onderbreken;
 • materiaal uploaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden dat u niet gerechtigd bent te verzenden krachtens de wet of een contractuele relatie;
 • Op de site geplaatste inhoud wijzigen, beschadigen of verwijderen;
 • De normale communicatiestroom op enigerlei wijze verstoren;
 • Een relatie claimen of vertegenwoordigen met een bedrijf, vereniging of andere organisatie waarvoor u niet bevoegd bent om een dergelijke relatie te claimen of deze te vertegenwoordigen;
 • Het plaatsen of verzenden van ongevraagde reclame, promotiemateriaal of andere vormen van verzoeken;
 • materiaal plaatsen dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een ander; of
 • Persoonlijke informatie over anderen verzamelen of opslaan.

Beëindiging van het gebruik

Luminos Software mag, naar eigen goeddunken, uw toegang tot en gebruik van deze Site beëindigen of opschorten zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook, inclusief wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden of wegens ander gedrag dat Luminos Software, naar eigen goeddunken, onwettig of schadelijk voor anderen acht. In geval van beëindiging heeft u geen toegang meer tot de Site en zal Luminos Software alle mogelijke middelen aanwenden om deze beëindiging af te dwingen.

Andere site links

Sommige links op de Site leiden naar websites die niet door Luminos Software worden beheerd. Luminos Software heeft geen zeggenschap over deze websites en beoordeelt of controleert de inhoud ervan niet. Luminos Software biedt deze links voor het gemak van de gebruiker aan. Deze links zijn geen goedkeuring van producten, diensten of informatie en impliceren geen associatie tussen Luminos Software en de beheerders van de gelinkte website. Wanneer u een link naar een externe website selecteert, bent u onderworpen aan de voorwaarden van de eigenaar/sponsors van die externe website.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Luminos Software en al haar werknemers en vertegenwoordigers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden in verband met een claim die voortvloeit uit een schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief redelijke honoraria van advocaten en kosten. U gaat ermee akkoord volledig mee te werken aan de verdediging van een dergelijke claim. Luminos Software behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken die anderszins onderworpen zijn aan schadeloosstelling door u. U stemt ermee in om geen schikkingen te treffen zonder schriftelijke toestemming van Luminos Software.

Afwijzing van garantie

U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Site, of enig materiaal beschikbaar via deze Site, op eigen risico is. Luminos Software noch haar medewerkers garanderen dat de Site ononderbroken, probleemloos, vrij van omissies of foutloos zal zijn; noch geven zij enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Site. De inhoud en werking van de Site worden u aangeboden "zoals ze zijn", zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik, of valuta.

Beperking van de aansprakelijkheid

In geen geval zal Luminos Software of haar medewerkers aansprakelijk zijn voor enige incidentele, indirecte, speciale, punitieve, exemplarische of gevolgschade, voortvloeiend uit uw gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Site, inclusief maar niet beperkt tot verlies van inkomsten of verwachte winst, verlies van goodwill, verlies van business, verlies van gegevens, computeruitval of -storing, of enige andere schade.

Privacybeleid

Samenvatting

Luminos Software hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Deze Privacy Policy (hierin de "Policy" of "Privacy Policy") is van toepassing op de luminos.software site ("Site") en regelt de manieren waarop wij uw Persoonlijke Informatie verzamelen, verwerken, delen, overdragen, beveiligen en opslaan. De Policy legt uit hoe bezoekers en klanten van de Site gebruik kunnen maken van hun recht op toegang, beperking van de verwerking, bezwaar, wissen, gebruik, overdracht, intrekking van toestemming, het indienen van klachten of rectificatie van hun Persoonlijke Informatie die zij uit eigen vrije wil aan ons hebben verstrekt.

Zoals gebruikt in deze Privacy Policy, betekent "Persoonlijke Informatie" alle informatie die kan worden gebruikt om een persoon individueel te identificeren, en kan onder meer bestaan uit, maar is niet beperkt tot, naam, e-mailadres, telefoonnummer, titel en andere persoonlijk identificeerbare informatie.

Laatst bijgewerkt: 1 september 2023.‍

Inleiding

Luminos Software SRL, een bedrijf opgericht in Roemenië, met commercieel registratienummer J12/68/13.01.2015 en statutair gevestigd te Strada Garii, Nr. 21, Liberty Technology Park Cluj, Cluj-Napoca, 400267, Roemenië, ("luminos.software", "Luminos Software", "wij", "we", of "onze") werkt om te garanderen dat de Site en het ecosysteem een veilige omgeving vormen voor zowel Site-gebruikers als klanten ("Klanten", "u"). Wij moeten bepaalde persoonlijke en navigatiegegevens (zoals hieronder gedefinieerd) verzamelen, verwerken en opslaan om u in staat te stellen de inhoud van de Site te bekijken, contactverzoeken in te dienen of te solliciteren.

Wanneer u de Site bekijkt, contactverzoeken indient of solliciteert, geeft u toestemming en stemt u volledig in met het beleid waaronder Luminos Software Persoonlijke Informatie verzamelt, verwerkt, gebruikt, opslaat, deelt, overdraagt en openbaar maakt. Als u het niet eens bent met de punten in deze Policy, moet u niet surfen op de Site of uw contactverzoeken of sollicitaties indienen.

Wij beschouwen uw persoonlijke privacy als een zaak van groot belang. Wij verzamelen uw Persoonlijke Informatie alleen met uw toestemming; wij verzamelen alleen de minimale hoeveelheid Persoonlijke Informatie die nodig is om het doel van uw interactie met ons te vervullen; wij verkopen deze niet aan derden; en wij gebruiken deze alleen zoals dit Beleid beschrijft.

U kunt ervoor kiezen ons uw Persoonlijke Informatie niet te verstrekken. Als u daarvoor kiest, hebt u nog steeds toegang tot veel van de webpagina's van de site, maar het kan zijn dat u geen toegang hebt tot bepaalde opties en diensten die wij alleen aanbieden aan gebruikers die hun persoonlijke informatie hebben gedeeld.

Welke persoonlijke informatie wij verzamelen en ontvangen

Luminos Software is niet gevestigd in de Europese Unie, maar verwerkt af en toe Persoonsgegevens van personen die in de Unie wonen en die de Site bezoeken, contactverzoeken of sollicitaties indienen en andere activiteiten uitvoeren, waardoor wij bepaalde Navigatie- en Persoonsgegevens ontvangen. Luminos Software verzamelt niet opzettelijk en de bezoekers van de Site dienen geen informatie te verstrekken over uw medische of gezondheidstoestand, ras en etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze en filosofische overtuigingen, alsmede bankrekeninginformatie, TAX- en paspoortnummers, rijbewijs of andere soortgelijke persoonlijke identificatiemiddelen.

Informatie die u indient

Wanneer u ons contactformulier invult, kunnen wij persoonlijk identificerende informatie ("Persoonlijke Informatie", "Persoonlijke Gegevens") verzamelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot; uw naam, uw achternaam, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), en informatie met betrekking tot het bedrijf dat u vertegenwoordigt. Aangezien u deze informatie actief aan ons verstrekt, weet u precies welke gegevens wij via de Site verzamelen.

Wanneer u solliciteert op één van de vacatures van Luminos Software, verstrekt u ons uit vrije wil uw Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens omvatten uw voor- en achternaam, e-mailadres, uw huidige woonland, Skype ID en telefoonnummer. U kunt ook uw CV indienen en links verstrekken naar uw publiek beschikbare sociale media of andere professionele community-accounts, zoals LinkedIn, Facebook, Twitter, Angel.co en andere. U kunt ons ook aanvullende Persoonsgegevens verstrekken tijdens een van de stappen van ons wervingsproces: telefoongesprek, e-mailcommunicatie, een interview of via een ander communicatiekanaal en -methode.

Alle informatie die tijdens het wervingsproces wordt verstrekt, is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger. Bovendien blijft elk werkresultaat eigendom van het bedrijf. Elk gebruik, publicatie of herdistributie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de juiste Luminos Software entiteit is verboden.

Wij bewaren de gegevens van uw contact- en sollicitatieverzoeken, de bijbehorende communicatie en antwoorden, en andere informatie die u ons vrijwillig verstrekt, tenzij u verzoekt deze te wissen in de volgorde zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving en deze Policy.

Informatie die we via technologie verzamelen

Als u alleen op de website surft, verzamelen we dezelfde basisnavigatiegegevens van uw computer of apparaat die de meeste websites verzamelen ("Navigatiegegevens"). Dit omvat, maar is niet beperkt tot: apparaattype, besturingssysteem, browsertype, IP-adres, geolocatie, provider, DMA, ID, taal, breedtegraad, lengtegraad, OS, regio, startversie, id, initiële verwijzer, initieel verwijzend domein, verwijzer, verwijzend domein en de naam van het verwijzende domein. Daarnaast kunnen we gedragsinformatie verzamelen over hoe je de Site gebruikt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: uw tijdzone, datum en tijd waarop u de Site bezoekt, acties die u onderneemt terwijl u de informatie op de Site doorbladert, met inbegrip van de URL-klikstroom door de Site, welke gebieden of pagina's van de Site u bezoekt of bekijkt, hoe u omgaat met Site-elementen, de tijd die u besteedt aan het doorbladeren van de Site en het aantal keren dat u terugkeert naar de Site.

Wij verzamelen deze gegevens automatisch via het intelligentieplatform Amplitude, de Maxmind-tool, Google Analytics, Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tag, Twitter Ads en andere technologieën voor het verzamelen van gegevens, zoals cookies, om te begrijpen hoe klanten en bezoekers van de site de site bezoeken en gebruiken. Deze gegevens helpen ons de Site te beheren, algemeen online gedrag en gebruikstrends te analyseren en gerichte advertenties aan te bieden.

Hoe wij de verzamelde informatie gebruiken

Luminos Software gebruikt de gegevens die zij verzamelt alleen in overeenstemming met en volgens deze Privacy Policy. Bezoekers van de website dienen daarom deze Privacy Policy en andere op de Site gepubliceerde overeenkomsten aandachtig te lezen voordat zij verder surfen op de Site.

Verwerking van deze Persoonsgegevens is noodzakelijk om Luminos Software in staat te stellen het wervingsproces te administreren, waaronder het opzetten van een elektronisch HR-bestand voor sollicitanten, het beheren van uw sollicitatie, het organiseren van sollicitatiegesprekken - kortom, de verwerking is noodzakelijk voor ons om een contract met u aan te gaan. In het geval van een gerechtelijke procedure moeten we uw persoonsgegevens verwerken om de rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of ons ertegen te verdedigen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met andere bedrijven binnen de Luminos Software groep en onze externe recruitment consultants of klanten om u in aanmerking te laten komen voor toekomstige vacatures en zullen uw gegevens voor dit doel gedurende een beperkte periode bewaren na een mislukte sollicitatie. U kunt bezwaar maken tegen een dergelijk gebruik van uw gegevens (zie hieronder bij "Rechten van betrokkenen").

Wij gebruiken Persoonsgegevens die wij verzamelen van onze Site bezoekers om:

 • Uw gebruikerservaring tijdens het surfen op de Site te verbeteren
 • De inhoud van de site te beheren en aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker
 • De beveiliging van de Site beheren en onderzoek doen naar ongeoorloofde toegang tot en gebruik van de Site
 • Gepersonaliseerde marketinginformatie verspreiden
 • Statistische gegevens over het gebruik van de site samenstellen en analyseren
 • Uw sollicitatie beoordelen voor de functie waarop u solliciteert, evenals voor andere functies als wij vinden dat uw sollicitatie geschikt is voor andere functies
 • met u communiceren tijdens het wervings- en aanwervingsproces

Feedback van klanten, opmerkingen en casestudies

Wij publiceren getuigenissen, feedback en casestudies van klanten op onze Site waarvoor wij vooraf toestemming hebben gekregen.

Beveiliging van persoonlijke informatie

Luminos Software past verschillende beveiligingstechnologieën, richtlijnen en procedures toe om de volledige veiligheid en vertrouwelijkheid van de door u verstrekte Persoonlijke Gegevens te waarborgen. Wij nemen ook maatregelen om ongeautoriseerde toegang tot Persoonsgegevens en elektronische communicatiesystemen te voorkomen. Uw Persoonlijke Gegevens worden veilig opgeslagen op servers en beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, lekken en openbaarmaking.

Verwerken en delen van uw persoonlijke informatie

Door de Site te bezoeken of te gebruiken of anderszins informatie aan ons te verstrekken, stemt u in met de verwerking en overdracht van informatie in en naar de landen en gebieden, die andere privacywetten kunnen hebben dan het land waar u woont. Houdt u er rekening mee dat sommige van de ontvangers van uw persoonlijke informatie waarnaar hierboven wordt verwezen, gevestigd kunnen zijn in landen buiten Luminos Software en het land waar u woont, waarvan de wetgeving mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt. In dergelijke gevallen zullen wij ervoor zorgen dat er adequate waarborgen zijn om uw Persoonsgegevens te beschermen die voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Onze groepsmaatschappijen

Persoonsgegevens kunnen in bepaalde omstandigheden en indien wettelijk toegestaan worden gedeeld binnen de Luminos Software groep, bijvoorbeeld met beperkte leden van de human resources afdeling of de IT afdeling, die beide werkzaam kunnen zijn voor verschillende Luminos Software entiteiten. Wanneer wij uw Persoonlijke Informatie moeten delen, zullen wij dit alleen doen op een need to know basis en met geselecteerde medewerkers en contractors voor taken die binnen hun verantwoordelijkheden vallen. Luminos Software neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat deze medewerkers verplicht zijn tot geheimhouding van uw Persoonsgegevens.

Bekendmaking aan derden

In bepaalde omstandigheden delen wij uw Persoonsgegevens met derden buiten de Luminos Software groep, voor de hierboven beschreven doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze partijen treden op als beheerders van uw Persoonsgegevens in hun eigen recht, en zij zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deze derden zijn:

 • verzekeringen
 • politie, officieren van justitie
 • externe adviseurs (zoals aanwervers en professionele consultants die betrokken zijn bij het aanwervingsproces, juridische adviseurs, accountants)
 • aanbieders van uitkeringen
 • reisaanbieders
 • Luminos Software klanten

Verkopers, consultants en andere dienstverleners

Luminos Software kan andere organisaties en personen ("Agents") inschakelen om taken uit te voeren of diensten te verlenen aan websitebezoekers en het kan nodig zijn om uw Persoonsgegevens of Navigatiegegevens met hen te delen om gegevens, producten en diensten aan u te leveren of om het wervingsproces voor uw sollicitatieverzoeken uit te voeren. Deze taken en diensten kunnen marketing- en ondersteuningsactiviteiten omvatten, het analyseren van verschillende soorten gegevens, het leveren van adviesdiensten en juridische diensten.

Wij maken gebruik van externe dienstverleners (bijvoorbeeld Typeform S.L., FormKeep, Inc., SendGrid, Inc. of uitzendbureaus) die technische en ondersteunende diensten leveren in verband met het sollicitatie- en wervingsproces (zoals hosting of "Software as a Service"). Bij het verlenen van deze diensten worden uw Persoonsgegevens, indien van toepassing, verwerkt door de dienstverlener namens Luminos Software.

Wij zullen voor elke derde partij die wij gebruiken, bevestigen dat zij voldoende garanties kunnen bieden met betrekking tot de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw Persoonsgegevens. Wij zullen ervoor zorgen dat derden voldoen aan onze normen voor gegevensbeveiliging en internationale overdrachtsbeperkingen.

Naleving van de wetten

Wij kunnen uw Persoonsgegevens aan derden verstrekken indien (a) wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van overheidswege, (b) om onze overeenkomsten, ons beleid en onze algemene voorwaarden / gebruikersovereenkomst te handhaven, (c) om de veiligheid of integriteit van de Site te beschermen, (d) om Luminos Software, onze klanten of het publiek te beschermen tegen schade of illegale activiteiten, (e) om te reageren op een noodsituatie waarvan wij te goeder trouw geloven dat het vereist dat wij informatie vrijgeven om te helpen bij het voorkomen van de dood of ernstig lichamelijk letsel van een persoon.

Luminos Software behoudt zich het recht voor om Persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties in overeenstemming met een wettelijke verplichting om hun taken uit te voeren, zoals douane- en belastingautoriteiten, financiële opsporingseenheden, gerechtelijke administratie en andere partijen als de EU-lidstaat toestaat om een dergelijke openbaarmaking uit te voeren in het algemeen belang, met inbegrip van de bescherming van uw en andermans veiligheid.

Geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens

We kunnen ook geaggregeerde of geanonimiseerde informatie delen met derden waarmee u niet direct kunt worden geïdentificeerd.

Links en sites van derden

De Luminos Software Site bevat links naar websites van derden. Deze websites kunnen bepaalde diensten aanbieden aan eindgebruikers. Luminos Software neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor hun content, diensten, beheerders, praktijken en beleid en onderschrijft deze niet. Luminos Software draagt ook geen verantwoordelijkheid voor de privacy van informatie die u op deze bronnen achterlaat, aangezien deze Privacy Policy daarop niet van toepassing is. Wij raden u aan om kennis te nemen van de Privacy Policy en andere juridische documenten voordat u Persoonsgegevens aan hen verstrekt of met hen deelt.

Voorzieningen voor sociale media

De Site bevat enkele sociale mediafuncties en widgets. Het maakt "Share" - voor Facebook, "Tweet" - voor Twitter en "Share" - voor LinkedIn mogelijk op de pagina's met blogartikelen van de Site. Deze sociale mediafuncties (knoppen) kunnen informatie verzamelen over bezoekers van de website (IP-adres, paginabezoeken). De acties in verband met de functies en widgets van de sociale media vallen onder het beleid van het bedrijf dat ze mogelijk maakt.

Bewaring van persoonsgegevens

Luminos Software bewaart uw Persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de verplichtingen die zij als Site-eigenaar is aangegaan, tenzij een langere periode wettelijk verplicht is om fiscale, juridische of andere regelgevende redenen. Luminos Software zal op uw verzoek alle Persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen.

Wanneer u solliciteert via de Luminos Software Careers webpagina of een andere website van een derde partij, bewaren wij uw Persoonsgegevens gedurende een redelijke termijn die nodig is om de vacature te vervullen en zullen wij redelijke stappen ondernemen om u via een e-mail op de hoogte te stellen van de resultaten van het wervingsproces. Indien uw sollicitatie niet succesvol is, bewaren wij uw Persoonsgegevens gedurende een periode van 3 jaar na de kennisgeving dat uw sollicitatie niet succesvol was voor (i) het opnemen van contact met u voor toekomstige vacatures en (ii) de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims. Indien uw sollicitatie succesvol is en u een samenwerking aangaat met Luminos Software, worden uw Persoonsgegevens opgenomen in uw personeelsdossier en verwerkt voor samenwerkings- en HR-doeleinden.

Rechten van de betrokkene

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens zoals hieronder uiteengezet. Houd er rekening mee dat wij in sommige omstandigheden niet volledig aan uw verzoeken kunnen voldoen. Wij kunnen u vragen ons aanvullende informatie te verstrekken in verband met uw verzoek. Indien wij uw identiteit of de aard van uw verzoek moeten verifiëren, kunnen wij u vragen om meer details over uw Persoonsgegevens te verstrekken. In dergelijke situaties zullen wij echter nog steeds reageren om u van onze beslissing op de hoogte te stellen.

Om een van de volgende verzoeken in te dienen, neemt u contact met ons op via de contactgegevens waarnaar wordt verwezen in het gedeelte "Contact" van dit Privacybeleid.

 • Toegang: U kunt een kopie aanvragen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren.
 • Rectificatie: Als u van mening bent dat persoonlijke informatie die wij over u bewaren onjuist of onvolledig is, kunt u ons verzoeken deze informatie te corrigeren of aan te vullen. U kunt sommige van deze gegevens ook rechtstreeks vanuit uw serviceaccount corrigeren. Neem zo snel mogelijk contact met ons op wanneer u een dergelijke onjuistheid of onvolledigheid opmerkt.
 • Bezwaar: U kunt contact met ons opnemen om aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het verzamelen of gebruiken van uw Persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden.
 • Wissen: U kunt ons verzoeken uw Persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk uit onze systemen te wissen.
 • Beperking van de verwerking: U kunt ons vragen de verdere verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
 • Overdraagbaarheid: U hebt het recht om een kopie van uw Persoonsgegevens te vragen in een machinaal leesbaar formaat. U kunt ook vragen dat wij de gegevens overdragen aan een andere entiteit indien dit technisch mogelijk is.
 • Intrekking van toestemming: Indien wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming (zoals aangegeven op het moment van het verzamelen van deze gegevens), heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.
 • Recht om een klacht in te dienen: U hebt het recht om een klacht in te dienen over onze praktijken met betrekking tot uw Persoonsgegevens bij de toezichthoudende autoriteit van uw land of EU-lidstaat.

Toegang door minderjarigen

Luminos Software verzamelt of bewaart niet bewust Persoonsgegevens van of over kinderen onder de 18 jaar. Indien u van mening bent dat een kind onder de 18 jaar ons op enigerlei wijze zijn Persoonlijke Informatie en gegevens heeft verstrekt, vraag dan een ouder of wettelijke voogd van dat kind om contact met ons op te nemen via de contactgegevens waarnaar wordt verwezen in het onderdeel "Contact" van deze Privacy Policy en verzoek om de gegevens van het kind uit onze administratie te verwijderen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Luminos Software kan deze Privacy Policy van tijd tot tijd aanpassen aan feedback van klanten en wijzigingen in onze Site. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in een verklaring, zullen wij de "laatst bijgewerkte" datum bovenaan de verklaring aanpassen. Als er wezenlijke veranderingen zijn in de verklaring of veranderingen in de manier waarop Luminos Software Persoonlijke Informatie zal gebruiken, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door een bericht van deze veranderingen te plaatsen voordat ze van kracht worden of door u direct een bericht te sturen.

Toestemming van de gebruiker

Door de Site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van deze Privacy Policy en met onze verwerking van Persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden, alsmede de doeleinden waarvoor Luminos Software Persoonsgegevens verzamelt.

Contacteer ons

Voor aanvullende vragen of vragen over de Privacy Policy kunt u een e-mail sturen naar legals@luminos.software.

Schriftelijke vragen kunnen worden gestuurd naar Luminos Software SRL, Liberty Technology Park Cluj, Strada Garii 21, Cluj-Napoca, Roemenië 400267.